1. Bendrosios nuostatos

1.1. Portalas Kainos.lt, interneto svetainės adresas https://www.kainos.lt (toliau – Portalas) priklauso UAB „Diginet LTU“, juridinio asmens kodas 300118172, adresas korespondencijai – Saltoniškių g. 9B, 08105 Vilnius. Šis dokumentas (toliau – Taisyklės) yra sutartis tarp UAB „Diginet LTU“ (toliau – Portalo savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas), dėl naudojimosi Portalu.

1.2. Naudodamasi(-s) Portalu Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šiomis Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Portalu, šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Portalo. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) Portalu, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate laikytis šių Taisyklių, Jūs neturite teisės naudotis Portalu.

1.3. Paslaugos šių Taisyklių prasme apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Portale, įskaitant bet neapsiribojant skelbiamos informacijos skaitymą, išsisaugojimą ir pan.

1.4. Portale pateikiama informacija nėra laikoma: Portalo savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Portale nurodomą prekę, taip pat pardavėjo rekomendavimu, nebent Portalo savininkas aiškiai praneša priešingai.

1.5. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Portale. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų.

2. Portalo teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

2.1. Portalo savininkas suteikia Lankytojams virtualią erdvę, kurioje Lankytojai gali peržiūrėti Portale publikuojamą elektroninių parduotuvių ir kitų elektroninių prekyviečių (toliau – Pardavėjai) teikiamą informaciją apie Pardavėjų siūlomų prekių kainas ir jas palyginti tarpusavyje, taip pat, atsižvelgiant į Portalo technines galimybes, gauti informaciją apie kainų pokyčius ir kitą informaciją.

2.2. Suteikdamas tokią erdvę, Portalo savininkas pats nelaikomas pardavėju, tarpininku ar pan., o Portale skelbiami pasiūlymai nelaikytini Portalo savininko pasiūlymais ir kvietimu sudaryti sandorį (oferta). Lankytojas susipažindamas su Portale esančia informacija ir jos pagrindu priimdamas sprendimus, veikia savarankiškai ir savo atsakomybe.

2.3. Portalo savininkas neatsako už informacijos apie prekes ir (ar) jų kainas, kurios yra atvaizduojamos Portale bei su prekėmis susijusių nuorodų tikslumą, išsamumą ir aktualumą.

2.4. Portale gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ar mobilias interneto svetaines, kurios priklauso arba yra administruojamos Pardavėjų ir (ar) kitų šalių (toliau – Trečiųjų šalių svetainės). Šios nuorodos yra pateikiamos tik Lankytojo patogumui. Portalo savininkas neatsako už tokių svetainių turinį, veikimą, atvaizdavimą, jose esančius pasiūlymus ir pan. Portalo savininkas neperžiūri Trečiųjų šalių svetainių ar Trečiųjų šalių Portale talpinamo turinio.

2.5. Taisyklės nėra taikomos Trečiųjų šalių svetainėms. Jei naudojatės Trečiųjų šalių svetainėmis, rekomenduojame susipažinti su šių svetainių taisyklėmis ir privatumo politika. Portalo savininkas neatsakys už nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl to, kad Jūs naudojatės tokiomis svetainėmis, sudarote jose sandorius ar pan.

2.6. Portalo savininkas taip pat neatsako už jokius Portalo paslaugų tiekimo trikdžius Portale: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.

2.7. Naudojimasis Portalo paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie Portalo techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Portalo veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Portalo savininko duomenų pakeitimus, kitus panašaus pobūdžio pakeitimus). Šie pranešimai nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.

2.8. Portalo savininkas pasilieka teisę keisti Portalo kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų įspėjimo.

2.9. Lankytojų, Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Portalo Privatumo politika.

3. Lankytojo teisės ir pareigos

3.1. Lankytojas įsipareigoja naudotis visomis Portalo paslaugomis, nepažeisdamas šio Portalo Taisyklių, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Lankytojas pats yra atsakingas bet kokius naudojimosi Portalu veiksmus ir jų kylančias pasekmes.

3.2. Naudojantis Portalu ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

3.2.1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų Portalo ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti Portalo savininko galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Portalu ir (ar) Paslaugomis;

3.2.2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, taip pat veiksmus, susijusius su neteisėtais sandoriais, sukčiavimu;

3.2.3. Kopijuoti Portalo turinį, pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Portalo turinio kopijų, Portalo turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Portalo turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš Portalo parsisiųstame dokumente;

3.2.4. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti Portalo vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Portalo vartotojų veiksmus.

3.3. Lankytojas patvirtina, kad jis:

3.3.1. Yra veiksnus fizinis asmuo ir (ar) teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir (ar) kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Portale;

3.3.2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;

3.3.3. Supranta, kad pasinaudojus Portale esančiais Pardavėjų pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles;

3.3.4. Supranta ir sutinka, kad Lankytojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Lankytojo ir Portalo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės.

3.4. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Portalu ir (ar) Paslaugomis.

3.5. Lankytojui pažeidus Taisykles, Portalo savininkas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes naudotis Portalu ir (ar) Paslaugomis. Lankytojas sutinka, kad Portalo savininkas vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Portalo savininko sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

3.6. Portalo savininkas nekontroliuoja informacijos, kurią Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis, todėl Portalo savininkas neužtikrina tokios informacijos tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės bei Lankytojo apsaugos nuo įžeidžiančios, nepadorios, klaidinančios ar kitokios neigiamai Lankytoją veikiančios informacijos.

4. Portalo savininko teisės ir pareigos

4.1. Portalo savininkas turi teisę:

4.1.1. Bet kada nepranešęs Lankytojui keisti ar pertvarkyti Portalą ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį turinio, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Lankytojas. Portalo savininkas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui;

4.1.2. Bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Portalą ir (ar) naudotis Portalo teikiamomis Paslaugomis;

4.1.3. Profilaktinių, techninės priežiūros ir (ar) Portalo atnaujinimo darbų metu apriboti ar nutraukti, Lankytojo, Lankytojų grupės ar visų Lankytojų prieigą prie Portalo ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Lankytojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu Portale;

4.1.4. Bet kada visiškai nutraukti Portalo veikimą;

4.1.5. Savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Lankytojo teisę ar galimybę naudotis Portalu ir (ar) Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas pateikė į Portalą, pakeitimu, panaikinimu, konkretaus IP adreso blokavimu jei:

4.1.5.1. Lankytojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų, ar, Portalo savininko nuomone, netinkamai naudojasi Portalu;

4.1.5.2. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

4.1.5.3. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Portalo savininko ir (ar) trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.1.5.4. Portalo savininkas įtaria, kad Lankytojas naudodamasis Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Portalo vartotojų saugumui;

4.1.5.5. Lankytojas naudodamasis Paslaugomis, Portalu daro žalą Portalo savininkui įskaitant, bet neapsiribojant Portalo savininko geram vardui ir (ar) reputacijai;

4.1.5.6. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

4.2. Portalo savininkas gali be atskiro pranešimo Lankytojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

4.3. Portalo savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Lankytojo veiksmus Portale. Naudodamas teisėtas priemones, Portalo savininkas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.

4.4. Portalo savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra pašalinti iš Portalo bet kokią Lankytojo pateiktą informaciją iš Portalo jei, Portalo savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Portalo savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos turtinės (įskaitant negautas pajamas) ir neturtinės žalos Portalo savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

5. Intelektinė nuosavybė

5.1. Portalo savininkas yra visų teisių į Portalo turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.

5.2. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Portale, yra Portalo savininko nuosavybė ir tik Portalo savininkas turi teisę jais naudotis Portale esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

5.3. Bet koks Lankytojų, ar trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininko leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

5.4. Lankytojas sutinka, kad Lankytojo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, Portalo savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Portalo savininkas, naudodamas tokią informaciją, nebus įpareigotas mokėti Lankytojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.

5.5. Portalo savininkas turi teisę be atskiro Lankytojo sutikimo naudoti visą Lankytojo informaciją Portalo reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Tokia informacija yra naudojama išimtinai tik Portalui populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis Portale.

6. Atsakomybė

6.1. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo savininko kaltės ir neatsako už dėl to Lankytojo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Portalo savininkas negarantuoja, kad Portale (ar atsisiunčiamuose failuose) nėra virusų. Lankytojas pats turi naudotis savo atsargumo priemonėmis.

6.2. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios informacijos, tame tarpe ir informacijos apie prekes, neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) taip pat prekių, kurias iš Pardavėjų įsigyja Lankytojas kokybę, komplektiškumą ar pan. ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

6.3. Portalo savininkas nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, naudojimusi Portalu ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi, taip pat už žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

6.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.

6.5. Jeigu pagal taikomus įstatymus Portalo savininko atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir Portalo savininkas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Portalo savininko atsakomybė Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 15 (penkiolikos) Eur suma.

6.6. Portalo savininkas jokiomis aplinkybėmis neatsako už padarinius, sukeltus nenugalimos jėgos (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Informacija Lankytojui siunčiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais kontaktais. Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Portalo savininkas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna jam siunčiamos informacijos. Pranešimo buvimas Portalo savininko serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

7.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Portalo skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

7.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Lankytojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Lankytojo ir Portalo savininko laiką.

7.4. Portalo savininkas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalios kitą dieną po jų paskelbimo Portale. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Portalu po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Lankytojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

7.5. Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Portalo savininko buveinės vietą.

7.6. Lankytojas – vartotojas prašymą  ir (ar) dėl Portalo veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Portalo savininkui el. paštu [email protected] ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdamas su Portalo savininko atsakymu Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.